2018/2019 EĞITIM ÖĞRETIM YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesinin Devlet Konservatuvarı, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarından yaz aylarında da faydalanarak, eğitimde verimliliği artırmayı amaçlayan, öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân veren yaz öğretimine ilişkin, usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesinin Devlet Konservatuvarı, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,
b) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
c) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretimi ile İlgili Uygulama Esasları


Yaz öğretimi ile ilgili uygulama esasları
MADDE 5- (1) Yaz öğretiminde, derslere kayıt, derslerin başlangıcı, bitişi ve diğer ilgili hususlar senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür.
MADDE 6- (1) Yaz öğretimi, aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir. Üniversitenin normal eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler, verilmesi gereken dönemlerde açılır ve bu dersler yaz öğretimine ertelenemez.
MADDE 7- (1) Yaz öğretiminde açılacak dersler, dersi verecek olan öğretim elemanının isteği doğrultusunda, ilgili kurulların kararı ile belirlenir. Dersi veren öğretim elemanının dersi açmaması durumunda, aynı bilimsel alana sahip başka öğretim elemanı tarafından da ders açılabilir.
MADDE 8- (1)Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı olan öğrenci sayısı en az 10 (on) olmalıdır. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50 (elli) kişiden fazla ise ilgili birimin Yönetim Kurulu kararı ile bu ders için birden fazla sınıf açılabilir.
MADDE 9- (1) Kayıtlar, en geç yaz öğretiminin başlangıcından önceki hafta içinde başlar ve yaz öğretiminin ilk haftası içinde tamamlanır.
MADDE 10- (1) Öğrenciler, yaz öğretiminde açılan derslerden en çok 3 ders alabilir.
MADDE 11- (1) Öğrencilerin kendi bölümünde/programında açılmayan herhangi bir ders, Üniversitemizin başka birimlerinde açılmışsa, öğrencinin kayıtlı olduğu birimin Bölüm/Anabilim Dalı veya Program Başkanlığının onayı ile alınabilir.
MADDE 12- (1) Yaz öğretiminde Üniversitemizde açılan herhangi bir ders, başka yükseköğretim kurumlarından alınamaz. Ancak, Üniversitemizde açılmayan dersler ilgili birimin Bölüm/Anabilim Dalı veya Program Başkanlığının onayı ile öğrencinin üniversiteye girdiği eğitim öğretim yılındaki taban puanı eşit veya daha yüksek olan diğer üniversitelerdeki bölüm/anabilim dalı ve programlarında açılan yaz öğretiminden alınabilir. Bölüm/Anabilim Dalı veya Program Başkanlığı bu konudaki değerlendirmesini, alınacak derslerin içerikleri, AKTS/kredi/saat değerleri çerçevesinde yapar.
MADDE 13- (1) Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz öğretiminde devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
MADDE 14- (1) Derslere devam, yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve başarı notlarıyla ilgili konularda, Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
MADDE 15- (1) Güz ve/veya bahar yarıyıllarında kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları yarıyıllara ilişkin dersleri yaz öğretiminde alamazlar.
MADDE 16- (1) Yaz öğretimi kapsamında yapılan ara sınavlara ve dönem sonu sınavlarına geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrencilere, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.
MADDE 17- (1) Yaz öğretiminin süresi 5 haftadan az olamaz. Yaz öğretiminde açılan her dersin toplam saati, normal yarıyılındaki toplam ders saati kadardır.
MADDE 18- (1) İkinci öğretim yapılan bölümlerde/programlarda açılacak derslere birinci ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte kayıt yaptırabilirler.
MADDE 19- (1) Öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği ve alıp da başarısız kaldığı dersleri, yaz öğretiminde alabilir. Genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan ve herhangi bir ders başarısı (DD) harf notundan düşük olmayan bir öğrenci danışmanının onayıyla yaz öğretiminde açılan üst yarıyıllara ait dersleri alabilir.
MADDE 20- (1) Öğrencilerin sınıf başarı sıralaması, bahar yarıyılı sonunda alınan notlar ile belirlenir. Akademik yılda ilk %10’a giren öğrencilerin belirlenmesinde yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notları dikkate alınmaz.
MADDE 21- (1) Öğrencilerin genel not ortalaması, yaz öğretimi sonunda hesaplanır. Yaz öğretiminde alınan ve yaz öğretimi sonunda koşullu olarak belirlenen derslerin başarı durumları sadece yaz öğretimi sonundaki derslerin ortalamasına göre belirlenir. Yaz öğretimi sonunda alınan derslerin ortalaması 2.00 ve üzerinde ise öğrenci koşullu derslerden başarılı, 2.00’nin altında olması durumunda ise koşullu derslerden başarısız sayılır. Yaz öğretimi sonundaki not ortalaması, öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarındaki yarıyıl not ortalamalarını ve yarıyıllardaki derslerin koşul durumlarını etkilemez.
MADDE 22- (1) Yaz öğretimi sonunda bütünleme sınavı yapılmaz, ancak mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir.
MADDE 23- (1) Yaz öğretimi sonunda mezuniyet durumuna gelen öğrencilere "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir.
MADDE 24- (1) Yaz öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
MADDE 25- (1) Yaz öğretiminde açılan derslere, diğer üniversitelerin öğrencileri kabul edilebilir.
MADDE 26- (1) Öğrencilerden alınacak yaz öğretim ücreti, ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Hüküm bulunmayan haller
MADDE 27- (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 10/05/2015 tarihli ve 29351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30- (1) Bu Yönetmeliği Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.