Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Düzeyi Dersin Yılı Dersin Verildiği Dönem AKTS Kredisi
Yapı Statiği INS326 Zorunlu Lisans 3 Bahar 4

Öğretim Elemanı Adı

Doç.Dr. Kemal BEYEN

Dersin Öğrenme Kazanımları

1) Hiper statik yapıları tanımak, sınıflandırmak ve kiriş analojisi ve çerçeve sistemlerin çözüm algoritmalarıyla yapıları çözer.
2) Konuların arkasındaki fikirleri, ilgilerini ve çözüm tekniklerini tanır, önerir ve tartışır.
3) Bir inşaat mühendisi adayı olarak, farklı hiper statik yapıları farklı yük şartları altında çözer.
4) Farklı hiper statik çözüm algoritmalarından problem şartlarına uygun olanı seçer ve uygular.
5) Genel yapı davranışı ve çözüm algoritmalarının sonuçları olan iç kuvvetleri ve deformasyonları doğrulatır ve yorumlar.

Eğitim Şekli

Yüz Yüze

Ön Koşullar, Diğer Koşullar

Yok

Önerilen Destekleyici Dersler

İstenmemekte

Dersin İçeriği

Bu ders, hiperstatik sistemlerin kuvvet (enerji) yöntemi ile çözümü, birim kuvvet matrisi oluşturulması ve matris yönteminin tanıtılması, mesnet çökmesi, mesnetleri dönel ve yatay deplasmana karşı elastik yaylarla tanımlanmış sistemlerin çözümü, sıcaklık değişimi etkisi, sürekli kirişler ve Klepeyron denklemleri, moment alan teoremi, düğüm noktaları rijit sistemlerin açı-deplasman yöntemi ve Hardy-Cross metodu ile çözümü, çerçeve sistemler için basit metodlar, Portal ve Konsol yöntemleri gibi konuları kapsar.

Haftalık Ders İzlencesi

1) Yapısal taşıyıcı sistemler, Hiperstatik sistemler, tanım ve kabüller
2) Hiperstatik sistemlerin kuvvet (enerji) yöntemi ile çözümü
3) Hiperstatik sistemlerin kuvvet (enerji) yöntemi ile çözümü
4) Farklı deformasyon ve yükler için birim deplasman/kuvvet sabitlerinin bulunması
5) Mesnet çökmesi, mesnetleri dönel ve yatay deplasmana karşı elastik yaylarla tanımlanmış izostatik ve hiperstatik sistemlerin çözümü
6) Çerçeve ve kirişler için sıcaklık değişim etkileri, sünme, rötre ve çözümleri
7) Birim yükleme, Virtüel iş teoremi ve deformasyon hesapları, kiriş ve çerçeve sistemlerde eğilme ve yer değiştirme deformasyonlarına uygulanması
8) Ara sınav/Değerlendirme
9) Betti karşıtlık teoremi, Maxwell karşıtlık teoremi, hiperstatik kiriş ve çerçevelerin Kuvvet metoduyla çözümü (mesnet deformasyonları, ısı etkileri ve sünme, rötre, vs. etkiler altında çözümler)
10) Üç momentler denklemi, üç momentler denkleminin çıkarılışı, mesnet deformasyonu olan ve olmayan sürekl kiriş sistemlere uygulanması
11) Hardy-Cross (Moment dağıtıım metodu) metodu, temel kabüller, rijitlik ve dağıtma katsayıları, farklı yük şartlarında hiperstatik kiriş ve rijid çerçeve sistemlere uygulanması
12) Açı metodu, denklemlerin çerçeve veya mesnetlerinde deformasyon oluşması veya oluşmaması şartlarında hiperstatik çerçeve sistemler için çıkarılması, uygulama yapılması
13) Eleman rijitlik matrisi, kuvvet-deplasman matrisi, yapı sistemlerinin çözümünde matris metodu, uygulamalar
14) Uygulamalar
15) Uygulamalar
16) Yarıyıl sonu sınavı

Önerilen/İstenen Ders Kaynakları

1- Kemal Beyen, Yapı Statiği –II, Ders Notları / Kemal Beyen, Structures – II, Lecture Notes, (in Turkish)
2- Yapı Statiği –2, Prof. Dr. Enver Çetmeli (İ.T.Ü.) ve Prof. Dr. Adnan Çakıroğlu (İ.T.Ü.), 1980, Çağlayan Yayınevi / Structures – 2, Prof. Dr. Enver Çetmeli (İ.T.Ü.) and Prof. Dr. Adnan Çakıroğlu (İ.T.Ü.), 1980, Çağlayan Yayınevi, (in Turkish)
3- Hiperstatik Sistemlerin Çözümü, Prof. Dr. İbrahim Ekiz (Y.T.Ü.),2003, Çağlayan Yayınevi.
4- Structural Analysis Package (SAP) eğitim programı (CSI) ve dökümanları

Planlanan Öğrenim Faaliyetleri Ve Eğitim Yöntemi

1) Anlatım
2) Soru-Cevap
3) Laboratuvar/Çalıştay
4) Bireysel Çalışma
5) Problem Çözme


Değerlendirme Yöntemi ve Ölçütleri

Ara Sınav Notunun Başarıya Oranı

40%

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı

60%

Toplam

100%

Dersin Eğitim Dili

İngilizce

Mesleki Uygulama

İstenmemekte