Avrupa Kredi Transfer Sistemi | Kocaeli ¨¹niversitesi

Kocaeli ¨¹niversitesi toplumun gelece?e a??lan ayd?nl?k kap?s?d?r.

Kocaeli ¨¹niversitesi, faaliyet g?sterdi?i t¨¹m akademik alanlarda, insanlar?n ya?amlar?na olumlu katk?sa?layacak etkin bilgiyi ¨¹reten ve ¨¹retti?i bilginin h?zla, t¨¹m insanl???n yarar?na kullan?lmas?n?destekleyen bir ¨¹niversite olma hedefini tutkuyla ger?ekle?tirmektedir. ¨¹niversitemizin yeti?tirdi?i binlerce ayd?nl?k gen? toplumumuzun geli?mesine b¨¹y¨¹k katk?sa?lamaktad?r.

Kocaeli ¨¹niversitesi, 2001 y?l?nda Avrupa ¨¹niversiteler Birli?i'ne ¨¹ye olmu? 2004 y?l?nda Erasmus ?art?n?sa?lam??, 2006 y?l?nda "Magna Charta Universitatum" bildirgesini imzalam??, 2007 y?l?nda geni?letilmi?Erasmus Beyannamesini alm??t?r. 2011 y?l?nda Diploma eki belgesini almaya hak kazanm??t?r.

Bug¨¹n, 278 Profes?r, 325 Do?ent, 385 Doktor ??retim ¨¹yesi, 460 ??retim G?revlisi, 793 Ara?t?rma G?revlisi olmak ¨¹zere toplam 2241 Akademik Personeli, 1956 ?dari Personeli ve yakla??k 74809 ??rencisi olan Kocaeli ¨¹niversitesi 18 Fak¨¹lte, 2 Y¨¹ksekokul, 21 Meslek Y¨¹ksekokulu, 1 Devlet Konservatuvar? 3 Enstit?ile T¨¹rk y¨¹ksek ??retim alan?n?n yak?n d?nem kurulan ¨¹niversiteleri aras?nda ?nde gelen bir devlet ¨¹niversitesidir.

E?itim ??retim alan?nda s¨¹rekli geli?imi ?ncelikli hedefleri aras?nda tutan Kocaeli ¨¹niversitesi uluslararas?y¨¹ksek ??retim alan?nda de?i?im dinamiklerini izlemekte ve yeniden yap?lanmaya s¨¹reklilik kazand?rmaktad?r.

Bu ba?lamda akademik programlar?n uluslararas?nitelik kazanmas?n?h?zland?ran, ulusal ve uluslararas?toplumla a??kl?k ilkesiyle b¨¹t¨¹nle?me sa?layan, Avrupa y¨¹ksek ??retim alan?yla i?birli?ini g¨¹?lendiren, akademik derecelerin tan?rl?l???n?sa?layan, ??rencilerin akademik geli?imlerini g¨¹?lendiren, ??renci ve ??retim eleman?hareketlili?ini destekleyen Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi, Kocaeli ¨¹niversitesi'nin akademik geli?iminde ?ncelikli olarak yer almaktad?r.

Bu bilgi paketi ile akademik programlar?n?ulusal ve uluslararas?kamuoyu ile payla?an Kocaeli ¨¹niversitesi evrensel de?erlere ba?l?olarak "bilgiyi aktaran ¨¹niversiteden bilgiyi ¨¹reten ¨¹niversiteye" hedefini daima izleyecektir.